Podmienky používania

Vitaj na Našej Internetovej stránke. Jej Používaním súhlasíš s nižšie uvedenými Pravidlami. Posledná revízia: 19.01.2015

Pojmy a definície

„Pravidlá“ sú ustanovenia tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky v znení neskorších zmien a doplnení.
„Internetová stránka“ je Naša internetová stránka www.bdsm-events.eu.
„My“ sme vlastník stránky a ostatní administrátori, zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky.
„Ty“ si užívateľ/ka Internetovej stránky, ktorý/á Použil/a alebo Používa Internetovú stránku, bez ohľadu na to, či si Registrovaný/á alebo nie.
„Niekto“ alebo „Ostatný“ je osoba odlišná od Teba.
„Autor udalosti“ je užívateľ/ka Internetovej stránky, ktorý/á vytvoril udalosť.
„Hosť“ je užívateľ/ka Internetovej stránky, ktorý/á sa na udalosť registroval.
„Príspevok“ je akýkoľvek príspevok alebo vytvorená udalosť alebo vytvorená registrácia na udalosť (napr. názor, vyhlásenie, kritika, postoj, komentár, vyjadrenie, alebo akýkoľvek iný obsah), ktorý si Ty pridal/a na Internetovú stránku.
„Obsah“ je akýkoľvek iný obsah Internetovej stránky odlišný od Príspevkov.
„Použitím“ alebo „Používaním“ je Tvoje uverejnenie alebo uverejňovanie Príspevku resp. Príspevkov na Našu Internetovú stránku alebo akákoľvek iná činnosť s ňou súvisiaca (prehliadanie a pod.).
„Službou“ je umožnenie Používania Internetovej stránky a jej sprístupnenie voči Tebe a Ostatným. Služba je bezplatná.
„Registrácia“ je vytvorenie Tvojho užívateľského účtu a užívateľského mena na Internetovej stránke.
„Registrovaným/ou“ sa Ty ako užívateľ/ka stávaš až Registráciou na Internetovej stránke, pričom ako Registrovaný/á máš vlastné užívateľské meno a heslo.
„Zrušenie Registrácie“ je znemožnenie Tvojho Používania Internetovej stránky prostredníctvom Tvojho užívateľského účtu a vymazanie Tvojich údajov z účtu.
„Verejné Príspevky“ - príspevky(komentáre) vo verejných udalostiach
„Verejná Časť Udalosti“ je časť udalosti, ktorá je verejná
„Private Časť Udalosti“ je časť udalosti, ktorá sa zobrazuje iba osobám, ktorým povolíš prístup napr. cez priateľstvo alebo ručením (neplatí pre verejné udalosti)
Všetky vyššie uvedené pojmy a definície sú v Pravidlách použité v potrebnom gramatickom tvare, teda ak je niekde uvedené, že nejaká povinnosť je „Naša“, tak túto povinnosť máme „My“, a ak sa nejaký zákaz týka „Teba“, tak nie je povolené, aby si to „Ty“ robil/a, a pod. Rovnako tak, ak je niekde uvedené, že „si povinný/á“, znamená to, že „Ty si povinný/á“, a ak „sme oprávnení“, znamená to, že „My máme právo“ niečo vykonať a pod.

Všeobecne

Musíš mať viac ako 18 rokov aby si túto stránku používal. Pokiaľ nemáš viac ako 18 rokov, musíš opustiť túto internetovú stránku.
Súhlasíš s tým, že Tvoj užívateľský účet, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenosné, nededia sa a viažu sa výlučne na Tvoju osobu
Pokiaľ s týmito pravidlami nesúhlasíš, nesmieš použiť Internetovú stránku, a v prípade, ak si už registrovaný/á, si povinný/á požiadať nás o Zrušenie Registrácie.

Pravidlá pre prispievanie do diskusiách

Cíť sa slobodne v tom, čo prispievaš, nech majú tvoje príspevky úmysel pomôcť, inšpirovať a informovať všetkých.
Vyhýbaj sa tomu, aby tvoje príspevky mali:
Úmysel ponižovať, zosmiešňovať a nadávať
Úmysel zneužívať súkromné informácie
napr. zverejňovanie cudzích fotografií, mien, kontaktov a súkromných informácií bez súhlasu dotyčnej osoby; vydávanie sa za niekoho iného; zverejňovanie vlastných osobných údajov
Úmysel zvýrazniť svoj príspevok alebo zbytočne upriamovať pozornosť na seba napr. zverejňovanie viacerých rovnakých príspevkov za sebou; zbytočné používanie veľkých písmen a ozdobných znakov
Ak ide o komentáre k udalosti, Autor udalosti posudzuje, či príspevok je vhodný alebo nie. Autor udalosti má právo zakázať prístup na udalosť pre akéhokoľvek používateľa.

Pravidlá kalendára (udalosti)

Vytvorená udalosť musí mať tému s charakterom BDSM, Latex, Fetish a pod.
Udalosti, ktoré porušujú pravidla alebo budú posúdené ako nevhodné, budú vymazané. Pri opakovanom porušení pravidiel bude tvoj účet zablokovaný.
V názve udalosti ako aj v ostatných časti (popis, adresa) je zákaz používania vulgarizmov.
Autor udalosti má právo k svojej udalosti vypísať vlastné pravidla, ktoré nie sú v rozpore s pravidlami stránky. Hostia sú povinný tieto pravidla rešpektovať.
Na Internetovej stránke každý má rovnaké používateľské práva (aj administrátor) a preto Ťa ubezpečujeme, že ako používatelia Internetovej stránky nebudeme mať prístup k Private Časti tvojej Udalosti (rovnako ako Ostatní používatelia), pokiaľ nám tento prístup nepovolíš.
Jeden z našich cieľov je, aby Internetová stránka fungovala čo najviac možne samostatné, bez nášho zásahu... a nakoľko niektoré udalosti nám nie sú prístupne, ostáva na autorovi udalosti aby posúdil, či príspevky na jeho udalosť sú vhodne alebo nie. Autor udalosti má právo zablokovať prístup používateľa na konkrétnu udalosť.
Vložením udalosti súhlasíš, aby jej verejné časti boli dostupné vyhľadávačom (ako napr. google) a aby boli zverejnené a odkazované z iných webových portálov.

Zmena Pravidiel


Tieto Pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez toho, aby sme Ti to oznámili, nakoľko Ťa nechceme obťažovať nevyžiadanou poštou. Je teda v Tvojom záujme, aby si si ich z času na čas prečítal/a a ubezpečil/a sa o tom, že Používaš Internetovú stránku v súlade s nimi, nakoľko si týmito Pravidlami viazaný/á a zaviazal/a si sa akceptovať aj ich prípadné zmeny a doplnenia.
Zmena alebo doplnenie Pravidiel na Internetovej stránke, ku ktorým sa kedykoľvek dostaneš pomocou odkazu na hlavnej stránke, nadobúda účinnosť jej zverejnením. Tvoje ďalšie Používanie Internetovej stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a doplnením Pravidiel. Ak so zmenou alebo doplnením nesúhlasíš, si povinný/á ukončiť Používanie Internetovej stránky a ak si Registrovaný/á, požiadať Nás o Zrušenie Registrácie.

Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie


Nemôžeme zaručiť legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad Tvojich Príspevkov(vrátané vytvorených udalosti) s Pravidlami, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za všetky Tvoje Príspevky na Internetovej stránke, ako aj všetky Tvoje iné úkony s ňou súvisiace, voči Ostatným.
Nakoľko nemôžeme zaručiť úplnú pravdivosť, aktuálnosť a presnosť Obsahu uvedeného na Internetovej stránke, za jej Obsah nezodpovedáme a rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu vyplývajúcu z Tvojej alebo Niekoho dôvery k tomuto Obsahu alebo k Príspevkom.
Uvedom si, že Tvoj Príspevok je vyjadrením Tvojho osobného názoru, nie Nášho názoru a je Tvojím konaním, preto si zaň priamo a výlučne osobne zodpovedný/á len Ty sám/sama. Použitím Internetovej stránky súhlasíš a zaväzuješ sa, že v prípade, ak Nám v dôsledku Tvojho Príspevku vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, v celom rozsahu Nás odškodníš, a to bez ohľadu na jej výšku a na to, či si konal/a úmyselne alebo z nedbanlivosti, či si škodu spôsobil/a Ty sám/sama, alebo v spolupráci s Ostatnými a pod.
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Tebe alebo Ostatným mohla byť spôsobená v súvislosti s Používaním Internetovej stránky.
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Tvojich Príspevkov alebo za chýbajúci Príspevok samotný.
Služba je poskytovaná „tak ako je“ a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie Služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania Služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.

Kontrola a administrácia Príspevkov

Vyhradzujeme si právo sledovať a kontrolovať všetky Verejné Príspevky, a Verejnú Časť Udalosti, aby bol zabezpečený ich súlad s platným právom a Pravidlami a právo meniť ich, odstraňovať, ak to bude potrebné, na čo Nám dávaš plnú moc, aby sme tak urobili na základe nášho výlučného rozhodnutia alebo v prípadoch uvedených v Pravidlách, a to aj bez toho, aby sme to oznámili Tebe alebo Ostatným.
Nie je od Nás možné požadovať, aby sme kontrolovali všetky Príspevky (napríklad udalosti na ktoré nemáme prístup), či sú v súlade s Pravidlami, preto nezodpovedáme ani za ich obsah a súlad s Pravidlami.
Administrátorom Private Časti Udalosti je Autor Udalosti a tak je na jeho zváženie posúdiť či príspevky sú vhodne alebo nie.
Rovnako tak nie je možné, aby sme z technických a personálnych dôvodov pri obrovskom množstve Príspevkov odpovedali na všetky Tvoje otázky, žiadosti, sťažnosti a pod. týkajúce sa Príspevkov, Internetovej stránky alebo Služby.
Súhlasíš s tým, že (okrem iných oprávnení uvedených v iných častiach Pravidiel) sme oprávnení archivovať kópie akýchkoľvek Tvojich Príspevkov, a zabezpečiť, aby Obsah Internetovej stránky a Príspevky (alebo ich časti) nemohli byť predmetom rôznych vyhľadávacích programov na internete (napr. google a pod.).
Sme oprávnení upozorniť Ťa v prípade porušenia alebo hrozby porušenia týchto Pravidiel alebo platného práva, a zasahovať v takýchto prípadoch do Príspevkov medzi Tebou a Ostatnými (okrem iného napr. zmazaním Príspevku, jeho časti, Zrušením Registrácie a pod.).

Registrácia, jej Zrušenie, Tvoje údaje a vyhlásenia


Na Používanie Internetovej stránky nie je potrebná Registrácia. Tá je potrebná len v určitých prípadoch Používania určitých sekcií Internetovej stránky.
Registráciou sa zaväzuješ poskytnúť Nám pravdivé, správne a aktuálne údaje o Tebe a udržiavať ich takéto.
Môžeme odmietnuť Registráciu alebo ju Zrušiť v prípade, ak máme podozrenie, že sa vydávaš za Niekoho iného, Tvoje užívateľské meno je chránené platným právom (napr. ochranná známka, obchodné meno a pod.), je reklamou (napr. www.názovnejakejwebstránky.sk) alebo je vulgárne, urážlivé alebo na základe Nášho rozhodnutia.
Uvedomujeme si našu profesionálnu povinnosť zachovávať dôvernosť údajov o Tebe a uznávame naše povinnosti týkajúce sa všetkých osobných a iných údajov, ktoré spracúvame. Tvoje práva podľa zákona o ochrane osobných údajov zostávajú v plnom rozsahu zachované. Tvoje osobné údaje neposkytneme Ostatným. Údaje vyplnené pri vytvorení profilu sú verejné dostupné ostatným registrovaným používateľom a registráciou dávaš súhlas so zverejneným týchto údajov. Zo zoznamu osobných údajov nebude zverejnená emailová adresa.
Použitím Internetovej stránky Nám udeľuješ dobrovoľne a bezplatne, bez akéhokoľvek vecného, časového, územného či iného obmedzenia:
-súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov ako prevádzkovateľovi, so spracúvaním Tvojich údajov (osobných aj iných, napr. IP adresa Tvojho počítača a časy prístupov – logy, a pod.) požadovaných pri Používaní Internetovej stránky alebo pri Registrácii, a to aby sme si ich mohli zaradiť do Nášho informačného systému, mohli Ti občas poslať oznámenie týkajúce sa Internetovej stránky, prípadne ich poskytnúť inej osobe v súlade so zákonom a týmito Pravidlami, a taktiež aby sme ich mohli uverejňovať v prípade potreby v súlade s Občianskym zákonníkom. Svoj súhlas, ktorý si Nám dal, môžeš kedykoľvek písomne odvolať, to však má za následok Zrušenie Tvojej Registrácie.
-súhlas v zmysle zákona o elektronických komunikáciách, že od Nás môžeš občas dostať oznámenia elektronickou poštou (napr. o novinkách na Internetovej stránke).
-súhlas v zmysle Občianskeho zákonníka, s použitím Tvojej podobizne, písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa Teba alebo Tvojich prejavov osobnej povahy bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.
-vyhlásenie, že osoby, ktoré sú zachytené na dielach alebo obsahu tvoriacom Príspevok, vyslovili bezplatný súhlas s tým, aby s dielom alebo obsahom Príspevku bolo naložené všetkými spôsobmi uvedenými v týchto Pravidlách, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním Tvojho Príspevku na Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla (napr. na fotografie Tvojich kamarátov).
licenciu (sublicenciu, ak autorom je osoba odlišná od Teba) k zverejneniu autorského diela, resp. iného obsahu chráneného Autorským zákonom a platným právom, ak ho Tvoj Príspevok obsahuje.
vyhlásenie, že si jediným/ou autorom/kou diela, resp. iného obsahu Príspevku chráneného Autorským zákonom a platným právom alebo že si od autora/autorov diela získal/a oprávnenie (licenciu) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto Pravidiel, vrátane práva poskytnúť Nám sublicenciu; a že v tomto diele resp. inom obsahu Príspevku neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva Ostatných ani ich časti, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu Tvojho Príspevku na Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.
Predchádzajúce ustanovenia platia rovnako aj na tretie osoby, Nami poverené výkonom určitých činností a práv, ktoré si Nám poskytol/la.
V Tvojom vlastnom záujme Ťa žiadame, aby si neuverejňoval/a Príspevky obsahujúce Tvoje osobné údaje ani iné údaje, ktorých zneužitie by Ti mohlo spôsobiť ujmu alebo škodu (týka sa to najmä rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu, čísla platobnej alebo kreditnej karty, adresy, telefónneho čísla, hesiel a pod.).
Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré Nám poskytuješ prostredníctvom internetu a e-mailových správ, ani za ich kontrolu a to, ako používajú Tvoje údaje získané od Teba Ostatní, preto by si mal/a byť opatrný/á pri výbere údajov, ktoré poskytneš prostredníctvom Internetovej stránky.
Rovnako nenesieme zodpovednosť za obsah správ poslaných Ostatným, a preto sme oslobodení od všetkých záväzkov súvisiacich s obsahom informácií, ktoré môžeš dostať od Ostatných.
Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa nakladania s Tvojimi osobnými údajmi, pokojne Nás kontaktuj.
Tvoju Registráciu sme oprávnení zrušiť len My, a sme oprávnení urobiť to kedykoľvek, jednostranne, s okamžitou účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu, a bez oznámenia.
Ak preukázateľne porušuješ tieto Pravidlá, alebo platné právo, zrušíme Tvoju Registráciu okamžite, ako sa o tom dozvieme.
Berieš na vedomie, že aj po Zrušení Registrácie sme oprávnení ponechať Tvoje Príspevky a Tvoje užívateľské meno uverejnené na Internetovej stránke na neobmedzený čas.

Tvoje povinnosti, vyhlásenia a súhlasy


Ak Tvoj počítač používa viac osôb (napr. doma, v práci alebo v internetovej kaviarni a pod.), si zodpovedný/á za to, aby si sa pri skončení Používania Internetovej stránky odhlásil/a, aby žiadna iná osoba nemohla Používať Internetovú stránku pod Tvojím užívateľským menom.
Tvoj užívateľský účet je súkromný a nesmie ho používať nikto okrem Teba. Si preto sám/sama výlučne zodpovedný/á za utajenie Tvojho užívateľského účtu a hesla a akékoľvek použitie alebo činnosť užívateľov, ktorí používajú Tvoj užívateľský účet. Súhlasíš s tým, že Nám bezodkladne oznámiš neoprávnené použitie Tvojho užívateľského účtu a že sa uistíš, že si sa odhlásil/a z Tvojho účtu na konci každého Používania Internetovej stránky.
Vo vlastnom záujme súhlasíš a zaväzuješ sa, že nebudeš:
 • uverejňovať Príspevky, ktoré obsahujú neoverené, zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie alebo akékoľvek iné údaje, ktoré sú alebo by mohli byť spôsobilé privodiť ujmu Ostatným (napr. v dôsledku poškodenia ich dobrého mena, povesti a pod.),
 • uverejňovať Príspevky majúce charakter spamu, hoaxu alebo warezu,
 • uverejňovať Príspevky obsahujúce informácie o osobných údajoch Niekoho iného bez jeho súhlasu,
 • uverejňovať Príspevky s rovnakým (duplicitným), nezrozumiteľným alebo nezmyselným obsahom,
 • uverejňovať Príspevky obhajujúce alebo navádzajúce k porušovaniu platného práva, dobrých mravov alebo týchto Pravidiel,
 • uverejňovať Príspevky obmedzujúce alebo brániace Ostatným v Používaní Internetovej stránky alebo Príspevky, ktoré vystavujú alebo môžu vystaviť Ostatných poškodeniu alebo vzniku akejkoľvek zodpovednosti,
 • brániť v diskusii na Internetovej stránke Ostatným, ani ju narúšať,
 • narúšať alebo poškodzovať poskytovanie Služby alebo Internetovú stránku, servery, siete a pod. spojené so Službami či Internetovou stránkou, uverejňovať či používať softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré môžu prerušiť, obmedziť alebo zastaviť poskytovanie Služby alebo funkčnosť počítačového softvéru alebo hardvéru, alebo telekomunikačného zariadenia;
 • vytvárať alebo zrkadliť Internetovú stránku ani jej časť, bez Nášho predchádzajúceho písomného súhlasu,
 • používať verejné proxy servre a iné anonymizačné služby, ktoré môžu byť zneužité k útoku na Internetovú stránku alebo Službu,
 • používať automatické skripty pre zber informácií alebo inak pôsobiť na prevádzku Internetovej stránky a Služby,
 • zbierať e-mailové adresy alebo iné kontaktné informácie od Ostatných za akýmkoľvek účelom,
 • spracúvať osobné údaje o Niekom inom alebo ich uverejňovať na Internetovej stránke,
 • žiadnym spôsobom poškodzovať Nás a Naše dobré meno a povesť,
 • sa pri Používaní Internetovej stránky vydávať za inú fyzickú osobu, alebo právnickú osobu,
 • vytvárať viac ako jednu Registráciu, Registrovať sa pod viac ako jedným užívateľským menom, Registrovať sa ako Niekto iný alebo Registrovať sa v mene Niekoho iného,
 • Používať Internetovú stránku ako Niekto iný ani pod menom Niekoho iného,
 • obchádzať vyššie uvedené zákazy.

Ďalej súhlasíš s tým, že:


na Internetovej stránke Ti môže byť zobrazovaná reklama a odkazy na iné internetové stránky a zdroje (Takéto odkazy a obsah na nich prístupný nie je Nami kontrolovaný a nie sme zaň zodpovední. Odkaz na ňu, pripojenie sa na ňu alebo jej používanie neznamená jej schválenie z Našej strany. Ak si sa rozhodol opustiť Internetovú stránku a vstúpiť na stránku tretej strany, robíš tak na vlastné riziko a mal by si si byť vedomý toho, že tieto Pravidlá pre ňu neplatia.),
máme všetky oprávnenia dané nám týmito Pravidlami a platným právom a výkonu týchto práv sa podriadiš,
pokiaľ máš podozrenie, že Niekto porušuje tieto Pravidlá, oznámiš nám to,
Používanie Internetovej stránky je povolené len na Tvoje osobné účely jej Používanie na iný účel je bez nášho súhlasu zakázané, a to s výnimkou Nami určených prípadov,
nemáš za Tvoje Príspevky na Internetovej stránke právo na žiadnu odplatu, ani autorskú odmenu a pod.,
akékoľvek Tvoje otázky, pripomienky, návrhy, nápady, námety alebo iné informácie o Internetovej stránke alebo Službe („návrhy“), adresované Nám, nie sú dôverné a môžu sa stať Naším majetkom. Vlastníme výhradné práva, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a máme nárok na neobmedzené využívanie a šírenie týchto návrhov pre akýkoľvek účel, komerčný alebo iný, bez Tvojho nároku na odplatu.
Používanie akéhokoľvek Obsahu Internetovej stránky a Príspevkov na nej uverejnených, je povolené len na osobné účely. Akákoľvek dispozícia s nimi (používanie, uverejnenie, kopírovanie a pod.) na iný účel je bez Nášho predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázaná.